devprod

Logs about devprod

2023.01 Vol.1 // Little bit of github #devprod
2022.11 Vol.1 // Little bit of developing in javascript #javascript#devprod
2022.06 Vol.1 // Little bit of the TypeScript toolchain #javascript#devprod
2021.12 Vol.1 // Little bit of domains #devprod#system-management
1970.01 Vol.5 // Little bit of dependencies #devprod
1970.01 Vol.2 // Little bit of monorepo #devprod